Đào tạo công cụ triển khai kiến trúc tổng thể hiệu quả

Cục Tin học và Thống kê tài chính mời thầu "Đào tạo công cụ triển khai kiến trúc tổng thể hiệu quả".

Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.22202828; Fax: 04.22208091.

Email: tranvietlinh@mof.gov.vn.

1. Tên gói thầu: Đào tạo công cụ triển khai kiến trúc tổng thể hiệu quả.

- Loại gói thầu: Phi tư vấn.

- Nội dung chính của gói thầu: Tổ chức khóa đào tạo công cụ triển khai kiến trúc tổng thể hiệu quả được tổ chức 01 lớp tại Hà Nội, dành cho 15 cán bộ quản lý CNTT, cán bộ kỹ thuật về công nghệ thông tin của ngành Tài chính.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

5. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 01 năm 2016 (trong giờ hành chính).

6. Địa điểm phát hành HSYC: phòng 215 trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04 2220 2828.

Fax: 04 2220 8091.

Email: tranvietlinh@mof.gov.vn.

7. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

8. Bảo đảm dự thầu:

- Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn).

- Đồng tiền sử dụng: đồng Việt Nam.

- Hình thức bảo đảm: Bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoặc bảo đảm bằng tiền mặt.

9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 01 năm 2016.

10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 01 năm 2016.

(eFinance)