Đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Chi cục thuế thành phố Bảo Lộc

Cục thuế tỉnh Lâm Đồng mời thầu "Đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Chi cục thuế thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng".

1. Tên bên mời thầu: Cục thuế tỉnh Lâm Đồng.

2. Tên gói thầu: Xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ. Bao gồm: Nhà làm việc; Nhà phụ trợ; Nhà thường trực; Cổng tường rào; Sân đường nội bộ, bồn hoa; Nhà để xe khách; Bể nước ngầm; San nền; Cấp điện ngoài nhà; Cấp thoát nước ngoài nhà.

3. Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Chi cục thuế thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

4. Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước với phương thức 01 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

6. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 8giờ00 ngày 18/5/2015 đến trước 14 giờ 00 ngày 08/6/2015 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Nam Lâm Đồng. Địa chỉ: số 135 Phan Bội Châu, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại: 0633 710875 - Fax: 0633 710105.

8. Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ/bộ (Bằng chữ: Hai triệu đồng).

9. Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, số 01 đường Trần Phú TP. Đà Lạt - Lâm Đồng, Điện thoại: 063.3822090, Fax 063.3822199.

10. Thời điểm đóng thầu: 14giờ 00 (giờ Việt Nam) ngày 08/6/2015.

11. Bảo đảm dự thầu: 500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng chẵn), có thể nộp bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng và phải được gửi đến Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục thuế tỉnh Lâm Đồng, số 01 - Trần Phú - TP. Đà Lạt, điện thoại: 063.3822090, Fax 063.3822199 chậm nhất là trước 14 giờ 00 ngày 08/6/2015 (trong giờ hành chính).

12. Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 08/6/2015 tại Cục thuế tỉnh Lâm Đồng, số 01 - Trần Phú - TP. Đà Lạt, điện thoại: 063.3822090, Fax 063.3822199.

Cục thuế tỉnh Lâm Đồng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)