Di chuyển phòng máy chủ, thiết lập hệ thống máy trạm KBNN Đồng Nai

(eFinance Online) - Kho bạc Nhà nước Đồng Nai thông báo kế hoạch gói thầu Di chuyển phòng máy chủ, thiết lập hệ thống máy trạm, di dời lắp đặt máy trạm KBNN Đồng Nai.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Kho bạc Nhà nước Đồng Nai.

- Địa chỉ: đường Nguyễn Ái Quốc, phường Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai.

- Điện thoại: 0613 821 372, Fax: 0613 825 089.

2. Tên dự án: Di chuyển phòng máy chủ, thiết lập hệ thống máy trạm, di dời lắp đặt máy trạm KBNN Đồng Nai.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Số 210/QĐ-KBĐN, ngày 09/8/2016, Võ Thị Phương Oanh, Phó Giám đốc.

4. Chủ đầu tư: Kho bạc Nhà nước Đồng Nai.

5. Tổng mức đầu tư: 359.675.366 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu: 

 

 

Số TT

 

 

Tên gói thầu

 

 

Giá gói thầu (đồng)

 

 

Nguồn kinh phí

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

 

1

Gói 1: Di chuyển phòng máy chủ, thiết lập hệ thống máy trạm, di dời lắp đặt máy trạm KBNN Đồng Nai

 

 

357.675.366

Kinh phí thường xuyên (Nguồn thu SN do KBNN cấp)

Chỉ định thầu thông thường

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

 

 

Tháng 8/2016

 

 

Trọn gói

 

 

10 ngày

 

 

2

Gói 2: Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX

 

 

1.000.000

 

Kinh phí thường xuyên

Chỉ định thầu rút gọn

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

 

Tháng 8/2016

 

Trọn gói

 

10 ngày

 

3

Gói 3: Tư vấn thẩm định HSYC và kết quả đánh giá HSĐX

 

1.000.000

Kinh phí thường xuyên

Chỉ định thầu rút gọn

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

 

Tháng 8/2016

 

Trọn gói

 

10 ngày

Tổng giá

các gói thầu:

359.675.366

 

 

 

 

 

 

(eFinance)