Di chuyển và lắp đặt phòng máy chủ Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn

(eFinance Online) - Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn mời thầu Di chuyển và lắp đặt phòng máy chủ Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn về trụ sở mới.

Tên bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn.

Địa chỉ: Số 47, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại/fax: 0253775101; Fax: 0253870146.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Di chuyển và lắp đặt phòng máy chủ Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn về trụ sở mới.

- Nội dung chính của gói thầu: Thi công di chuyển máy chủ từ trụ sở cũ sang trụ sở mới đảm bảo không gián đoán công việc của Cục Thuế, an toàn và bảo mật về dữ liệu của ngành, hệ thống sau khi di chuyển hoạt động ổn định và hiệu quả, đảm bảo tính thẩm mỹ và dễ dàng bảo trì, quản lý về sau.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày khởi công.

2. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2016.

3. Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ, ngày 11 tháng 8 năm 2016 đến trước 8 giờ, ngày 19 tháng 8 năm 2016.

7. Địa điểm phát hành HSYC: Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn.

Địa chỉ: Số 47, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Điện thoại/fax: 0253775101; Fax: 0253870146.

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (một triệu đồng chẵn).

9. Bảo đảm dự thầu: 5.400.000 đồng (năm triệu, bốn trăm nghìn đồng chẵn).

Hình thức bảo đảm: Bảo lãnh ngân hàng hoặc tiền mặt.

10. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ, ngày 19 tháng 8 năm 2016.

11. Thời điểm mở thầu: 8 giờ 30, ngày 19 tháng 8 năm 2016.

(eFinance)