Di dời hệ thống mạng, bảo trì máy tính và thiết bị tin học năm 2016

(eFinance Online) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ thông báo kế hoạch gói thầu Di dời hệ thống mạng, bảo trì máy tính và thiết bị tin học năm 2016.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

- Địa chỉ: Số 532, đường CMT8, P. Bùi Hữu Nghĩa, Q. Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ.

- Điện thoại: 0710.3883441 - Fax: 0710.3824497.

2. Tên dự án:

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 138/QĐ-CDTTNB ngày 7/7/2016 của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Di dời hệ thống mạng, bảo trì máy tính và thiết bị tin học năm 2016 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

5. Tổng mức đầu tư: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng). 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(ĐVT: Đồng; đã bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí khác theo qui định)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Di dời hệ thống mạng, bảo trì máy tính và thiết bị tin học năm 2016 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ

30.000.000

Ngân sách Nhà nước

Chỉ định thầu (Quy trình theo khoản 2 điều 56 Nghị định số 63)

Trong tháng 7/2016

Hợp đồng trọn gói, không thay đổi giá trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2016

Tổng cộng

30.000.000

(eFinance)