Điều chỉnh thời gian gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị nội thất văn phòng

Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn thông báo điều chỉnh thời gian gói thầu "Cung cấp, lắp đặt thiết bị nội thất văn phòng".

Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn.

Địa chỉ: Số 3, ngõ 9, đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Điện thoại: 0281 3870505/ 0281 3811168; Fax: 0281 3875798; Email: huynq01@gmail.com.

Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn đã mời gói thầu “Cung cấp, lắp đặt thiết bị nội thất văn phòng” như sau:

- Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 30, ngày 08 tháng 12 năm 2015 đến trước 9 giờ 30, ngày 14 tháng 12 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30, ngày 14 tháng 12 năm 2015.

- Thời điểm mở thầu: 9 giờ 40, ngày 14 tháng 12 năm 2015.

Thông báo mời thầu đã được đăng tải trên trên Website của Bộ Tài chính bắt đầu từ ngày 03/12/2015.

Nay Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn xin thông báo điều chỉnh như sau:

- Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 30, ngày 10 tháng 12 năm 2015 đến trước 9 giờ 30, ngày 17 tháng 12 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30, ngày 17 tháng 12 năm 2015.

- Thời điểm mở thầu: 9 giờ 40, ngày 17 tháng 12 năm 2015.

Các thông tin khác được giữ nguyên theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Thông báo mời chào hàng đã được đăng tải và phát hành.

(eFinance)