Điều chỉnh thông tin gói thầu tư vấn giám sát đóng mới tàu tuần tra

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi thông báo điều chỉnh thông tin gói thầu số 02: Tư vấn giám sát đóng mới tàu tuần tra của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Website Bộ Tài chính; Website Tổng cục Hải quan đăng tải thông báo điều chỉnh thông tin đã đăng tải với nội dung sau:

- Thông tin đã đăng tải:

1. Tên dự án: Đóng mới tàu tuần tra của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

2. Tên gói thầu: Gói thầu số 02 - Tư vấn giám sát đóng mới tàu tuần tra của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

3. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ ngày 24/11/2015 đến trước 10 giờ 00 phút ngày 14/12/2015 (trong giờ hành chính).

4. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 phút ngày 14/12/2015.

- Nay Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi thông báo điều chỉnh với nội dung như sau:

1. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ ngày 27/11/2015 đến trước 08 giờ 00 phút ngày 17/12/2015 (trong giờ hành chính).

2. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 phút ngày 17/12/2015.

3. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30 phút ngày 17/12/2015.

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi).

(eFinance)