Đính chính gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

Cục Thuế tỉnh Cà Mau có gửi công văn số 434/CT-QT-TV-AC ngày 21/4/2015 về việc yêu cầu đăng thông tin đấu thầu trên Trang điện tử và Website của Bộ Tài chính, nay Cục Thuế tỉnh Cà Mau xin đính chính lại một số nội dung như sau:

Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

Tên Chủ đầu tư: Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi (trong nước).

Phương thức áp dụng: Đấu thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Hình thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Nguồn vốn: Nguồn vốn xây dựng cơ bản Tổng cục Thuế cấp theo kế hoạch hàng năm và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế.

Cục Thuế tỉnh Cà Mau mời tất cả nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên. Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và được mua một bộ hồ sơ mời thầu hoàn chỉnh với giá là: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẳn), tại văn Phòng Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

Địa chỉ liên hệ: 01 An Dương Vương - phường 7 - TP Cà Mau - tỉnh Cà Mau. Điện thoại: (0780)6251888; Fax: (0780)6251889.

E-mail: nakhoa.cma@gdt.gov.vn.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 07 giờ 30 phút ngày 06/5/2015 đến trước 08 giờ 30 phút ngày 18/5/2015 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 18/5/2015.

- Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 18/5/2015.

Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc: 08 giờ 30 phút ngày 18/5/2015. Tại Cục Thuế tỉnh Cà Mau theo địa chỉ nêu trên.

(eFinance)