Đính chính thời gian mời chào hàng cải tạo, nâng cấp trụ sở KBNN Vũ Thư

Kho bạc Nhà nước Thái Bình thông báo đính chính thời gian mời chào hàng Cải tạo, nâng cấp trụ sở KBNN Vũ Thư - Thái Bình (Thay thế thông báo ngày 04/02/2015 của KBNN Thái Bình trên Website Bộ Tài chính).

- Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Thái Bình.

- Tên gói thầu: Thi công xây lắp.

- Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp trụ sở KBNN Vũ Thư - Thái Bình.

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 08h ngày 11 tháng 02 năm 2015 đến ngày 9h30 ngày 26 tháng 02 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính Quản trị (tầng II) - Kho bạc Nhà nước Thái Bình, Số 134 Quang Trung - Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình. Điện thoại 0363.840.380; Fax: 0363.840.380.

- Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 09h30 giờ, ngày ngày 26 tháng 02 năm 2015.

(eFinance)