Dự án Quỹ Tín thác Đa bên các Nhà tài trợ cho Chương trình Hiện đại hoá ngành Tài chính

CT

Tên dự án: Quỹ Tín thác Đa bên các Nhà tài trợ cho Chương trình Hiện đại hoá ngành Tài chính 
Mục tiêu chính: Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho 06 cấu phần của Chương trình Hiện đại hoá ngành Tài chính

Dự án Quỹ Tín thác Đa bên các Nhà tài trợ cho Chương trình Hiện đại hoá ngành Tài chính

TÓM TẮT DỰ ÁN

1. Tên dự án:

Quỹ Tín thác Đa bên các Nhà tài trợ cho Chương trình Hiện đại hoá ngành Tài chính

2. Mục tiêu chính:

Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho 06 cấu phần của Chương trình Hiện đại hoá ngành Tài chính

3. Lĩnh vực chuyên môn:

Ngân sách, Kho bạc, TCNH, Thuế, Hải quan, Công sản

4. Loại dự án:

Hỗ trợ kỹ thuật

5. Thời gian thực hiện:

2004 ~ 2007

6. Kinh phí dự án:

3.990.000 USD, trong đó:

- Vốn tài trợ: 3.800.000 USD

- Vốn đối ứng của Chính phủ: 190.000 USD

7. Loại hình tài trợ:

Viện trợ

8. Nhà tài trợ:

7 nhà tài trợ Châu Âu

9. Tình trạng dự án:

Đang thực hiện