Gia hạn gói thầu 1.000 chiếc bè cứu sinh nhẹ

Tổng cục Dự trữ Nhà nước gia hạn gói thầu "1.000 chiếc bè cứu sinh nhẹ".

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước có nhu cầu đăng tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Trang tin điện tử Bộ Tài chính vào ngày 12/01/2015 về việc gia hạn thời điểm đóng, mở thầu gói thầu 1.000 chiếc bè cứu sinh nhẹ như sau:

1. Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã đăng tin thông báo mời thầu như sau:

- Đăng tin lần 1 trên Báo đấu thầu số 249 và Trang điện tử Bộ Tài chính vào ngày 15/12/2014: thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu từ ngày 18/12/2014 đến trước 9h ngày 09/01/2015; đóng thầu vào lúc 9h ngày 09/01/2015, mở thầu vào lúc 10h ngày 09/01/2015.

- Đăng tin lần 2 trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Trang điện tử Bộ Tài chính vào ngày 24/12/2014: thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu từ ngày 25/12/2014 đến trước 9h ngày 16/01/2015; đóng thầu vào lúc 9h ngày 16/01/2015, mở thầu vào lúc 10h ngày 16/01/2015.

2. Tổng cục Dự trữ Nhà nước gia hạn thời gian đóng, mở thầu như sau:

- Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu từ ngày 25/12/2014 đến trước 9h ngày 22/01/2015.

- Thời điểm đóng thầu: vào lúc 9h00 ngày 22 tháng 01 năm 2015.

- Thời điểm mở thầu: vào lúc 10h00 ngày 22 tháng 01 năm 2015.

(eFinance)