Gia hạn gói thầu Cung cấp dịch vụ Bảo hiểm phương tiện đối với xe ô tô

Kho bạc Nhà nước đã mời gói thầu “Cung cấp dịch vụ Bảo hiểm phương tiện đối với xe ô tô của các đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2016” như sau:

- Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ 00 phút ngày 12/11/2015 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 03/12/2015 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 03/12/2015.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 03/12/2015 tại Phòng Quản lý Tài sản, Vụ Tài vụ Quản trị, Kho bạc Nhà nước - 32 Cát Linh, Hà Nội.

Thông báo mời thầu đã được đăng tải trên trên Website của Bộ Tài chính bắt đầu từ ngày 06/11/2015.

Nay Kho bạc Nhà nước xin thông báo gia hạn như sau:

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ 00 phút ngày 06/11/2015 đến trước 9giờ 00 phút ngày 10/12/2015 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 10/12/2015.

- Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30 phút ngày 10/12/2015.

- Địa điểm mở thầu: Kho Bạc Nhà nước, 32 Cát Linh, Hà Nội.

- Các thông tin khác được giữ nguyên theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Thông báo mời thầu và Hồ sơ mời thầu đã được đăng tải và phát hành.

Kho bạc Nhà nước kính mời đại điện các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)