Gia hạn gói thầu cung cấp nước uống đóng chai và nước bình

Trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo gia hạn gói thầu "Cung cấp nước uống đóng chai và nước bình".

Trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo gia hạn thông tin đã đăng tải với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: “Cung cấp nước uống đóng chai và nước bình cho Trường Đại học Tài chính - Marketing”.

2. Thời gian phát hành HSMQT/HSMST/HSMT/HSYC: Từ 08 giờ 00 phút ngày 26/10/2015 đến 14 giờ 00 phút ngày 03/11/2015 (trong giờ hành chính).

3. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 03/11/2015.

Thông tin đã đăng tải trên Báo Đấu thầu số 199  ngày 20/10/2015.

Nay Trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo gia hạn thời gian bán hồ sơ yêu cầu và thời điểm đóng thầu với nội dung như sau:

- Thời gian tiếp tục bán hồ sơ yêu cầu: đến trước 14 giờ 00 ngày 10/11/2015 (trong thời gian hành chính).

- Thời gian đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 10/11/2015.

Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi.

(eFinance)