Gia hạn gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy điều hòa nhiệt độ

(eFinance Online) - Kho bạc Nhà nước Bến Tre gia hạn gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy điều hòa nhiệt độ trang bị các đơn vị thuộc và trực thuộc kho bạc Nhà nước Bến Tre.

Kho bạc Nhà nước Bến Tre đăng tải thông báo gia hạn thông tin đã đăng tải với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy điều hòa nhiệt độ trang bị các đơn vị thuộc và trực thuộc kho bạc Nhà nước Bến Tre.

2. Tên dự án: Cung cấp và lắp đặt thiết bị máy điều hòa nhiệt độ trang bị các đơn vị thuộc và trực thuộc kho bạc Nhà nước Bến Tre.

3. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 6 năm 2016 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2016 (trong giờ hành chính).

4. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 10 phút, ngày 21 tháng 6 năm 2016.

Thông tin đã đăng tải trên Website Bộ Tài chính ngày 10 tháng 6 năm 2016.

Nay Kho bạc Nhà nước Bến Tre thông báo gia hạn với nội dung như sau: Gia hạn thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 24 tháng 6 năm 2016.

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi).

(eFinance)