Gia hạn gói thầu dịch vụ kiểm tra và đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống dự phòng thảm họa

Tổng cục Thuế gia hạn gói thầu "Dịch vụ kiểm tra và đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống dự phòng thảm họa".

- Tên Bên mời thầu: Tổng cục Thuế.

- Tên gói thầu: Dịch vụ kiểm tra và đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống dự phòng thảm họa.

- Tên dự án: Thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2015.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.

Đã đăng tải trên trang Thông tin điện tử (Website) Bộ Tài chính ngày 25/6/2015, cụ thể:

- Thời gian bán HSMT: Từ ngày 30/6/2015 đến trước thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

- Địa điểm bán HSMT: Tổng cục Thuế, Tầng 9 tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội.

- Số điện thoại: 043.7689679; Fax: 043.7689744.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Tổng cục Thuế, Tầng 9 tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 10/7/2015.

Nay gia hạn thời điểm đóng thầu đến: 9 giờ 00 phút ngày 17/07/2015.

- Lễ mở thầu sẽ được tổ chức công khai và bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu tại Tổng cục Thuế - Tầng 9 Tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội.

Tổng cục Thuế kính mời Đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự buổi mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)