Gia hạn gói thầu In lịch và các ấn phẩm Kho bạc Nhà nước năm 2016

Kho bạc Nhà nước đã mời gói thầu “In lịch và các ấn phẩm Kho bạc Nhà nước năm 2016” như sau:

- Thời gian bán Hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ 00 phút ngày 26/6/2015 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 28/7/2015 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 28/7/2015.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 28/7/2015 tại Phòng Quản lý tài sản, Vụ Tài vụ quản trị, Kho bạc Nhà nước - 32 Cát Linh, Hà Nội.

Thông báo mời thầu đã được đăng tải trên trên Website của Bộ Tài chính bắt đầu từ ngày 22/6/2015.

Nay Kho bạc Nhà nước xin thông báo gia hạn như sau:

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 8 giờ 00 phút ngày 26/6/2015 đến trước 9giờ 00 phút ngày 7/8/2015 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 7/8/2015.

- Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30 phút ngày 7/8/2015.

- Địa điểm mở thầu: Kho Bạc Nhà nước, 32 Cát Linh, Hà Nội.

- Các thông tin khác được giữ nguyên theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Thông báo mời thầu và Hồ sơ mời thầu đã được đăng tải và phát hành.

Kho bạc Nhà nước kính mời đại điện các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)