Gia hạn gói thầu nâng cấp các ứng dụng Quản lý thuế tập trung

Cục Công nghệ Thông tin - Tổng cục Thuế gia hạn Gói thầu số 3: Nâng cấp các ứng dụng Quản lý thuế tập trung đáp ứng yêu cầu mới của cải cách chính sách, quy trình, nghiệp vụ quản lý thuế năm 2015.

- Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ Thông tin - Tổng cục Thuế.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 3: Nâng cấp các ứng dụng Quản lý thuế tập trung đáp ứng yêu cầu mới của cải cách chính sách, quy trình, nghiệp vụ quản lý thuế năm 2015.

- Tên dự án: Nâng cấp và duy trì hệ thống ứng dụng hiện hành đáp ứng yêu cầu mới của cải cách chính sách, quy trình, nghiệp vụ quản lý thuế (năm 2015).

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

- Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

Đã đăng tải trên trang Thông tin điện tử (Website) Bộ Tài chính ngày 20/10/2015, cụ thể:

- Thời gian bán HSMT: Từ ngày 23/10/2015 đến trước thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

- Địa điểm bán HSMT: Cục CNTT - Tổng cục Thuế, Tầng 9 tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội.

- Số điện thoại: 043.7689679; Fax: 043.7689744.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Cục CNTT - Tổng cục Thuế, Tầng 9 tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 13/11/2015.

Nay gia hạn thời gian phát hành hồ sơ mời thầu và đóng thầu như sau:

- Phát hành HSMT đến trước 9 giờ 00 phút ngày 20/11/2015. Thời điểm đóng thầu: Đúng  9 giờ 00 phút ngày 20/11/2015.

- Lễ mở thầu sẽ được tổ chức công khai và bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu tại Cục CNTT - Tổng cục Thuế - Tầng 9 Tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội. Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi.

Cục CNTT - Tổng cục Thuế kính mời Đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự buổi mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)