Gia hạn gói thầu Nâng cấp ứng dụng trao đổi thông tin

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế gia hạn gói thầu Nâng cấp ứng dụng trao đổi thông tin Thuế - Kho bạc - Hải quan - Tài chính.

- Tên Bên mời thầu: Tổng cục Thuế.

- Tên gói thầu: Nâng cấp ứng dụng trao đổi thông tin Thuế - Kho bạc - Hải quan - Tài chính.

- Tên dự án: Thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2016.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.

Đã đăng tải trên trang Thông tin điện tử (Website) Bộ Tài chính, cụ thể:

- Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ, ngày 9/8/2016 đến trước 9 giờ, ngày 19/8/2016 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Tổng cục Thuế, Tầng 9 tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội.

- Số điện thoại: 043.7689679; Fax: 043.7689744.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Tổng cục Thuế, Tầng 9 tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 19/8/2016.

Nay Tổng cục Thuế thông báo gia hạn với nội dung như sau:

- Gia hạn thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Đến trước 9 giờ 00 phút ngày 26/8/2016. Thời điểm đóng thầu là đúng 9 giờ 00 phút ngày 26/8/2016.

- Lễ mở thầu sẽ được tổ chức công khai và bắt đầu vào hồi 9 giờ 15 phút ngày 26/82016 tại Tổng cục Thuế - Tầng 9 Tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội.

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi).

Tổng cục Thuế kính mời Đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự buổi mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)