Gia hạn gói thầu nâng cấp và duy trì hệ thống ứng dụng hiện hành

Cục Công nghệ Thông tin - Tổng cục Thuế gia hạn gói thầu "Nâng cấp và duy trì hệ thống ứng dụng hiện hành".

- Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ Thông tin - Tổng cục Thuế.

- Tên gói thầu:

+ Gói thầu số 1: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai, Website ngành thuế và ứng dụng Báo cáo tài chính doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu mới của cải cách chính sách, quy trình, nghiệp vụ quản lý thuế năm 2015.

+ Gói thầu số 2: Nâng cấp các ứng dụng Hỗ trợ khai thuế qua mạng đáp ứng yêu cầu mới của cải cách chính sách, quy trình, nghiệp vụ quản lý thuế năm 2015.

+ Gói thầu số 4: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ công tác kiểm tra nội bộ đáp ứng yêu cầu mới của cải cách chính sách, quy trình, nghiệp vụ quản lý thuế năm 2015.

+ Gói thầu số 5: Nâng cấp các ứng dụng Thanh tra, kiểm tra thuế đáp ứng yêu cầu mới của cải cách chính sách, quy trình, nghiệp vụ quản lý thuế năm 2015.

+ Gói thầu số 6: Nâng cấp ứng dụng Quản lý ấn chỉ đáp ứng yêu cầu mới của cải cách chính sách, quy trình, nghiệp vụ quản lý thuế năm 2015.

- Tên dự án: Nâng cấp và duy trì hệ thống ứng dụng hiện hành đáp ứng yêu cầu mới của cải cách chính sách, quy trình, nghiệp vụ quản lý thuế (năm 2015).

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

Đã đăng tải trên trang Thông tin điện tử (Website) Bộ Tài chính ngày 20/10/2015, cụ thể:

- Thời gian bán HSMT: Từ ngày 23/10/2015 đến trước thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

- Địa điểm bán HSMT: Cục CNTT- Tổng cục Thuế, Tầng 9 tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội.

- Số điện thoại: 043.7689679;   Fax: 043.7689744.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Cục CNTT- Tổng cục Thuế, Tầng 9 tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu:

+ Gói thầu số 1: 09 giờ 00 phút, ngày 03/11/2015.

+ Gói thầu số 2: 10 giờ 00 phút, ngày 03/11/2015.

+ Gói thầu số 4: 14 giờ 00 phút, ngày 03/11/2015.

+ Gói thầu số 5: 15 giờ 00 phút, ngày 03/11/2015.

+ Gói thầu số 6: 16 giờ 00 phút, ngày 03/11/2015.

Nay gia hạn thời gian phát hành hồ sơ mời thầu và đóng thầu như sau:

+ Gói thầu số 1: Phát hành HSMT đến trước 9 giờ 00 phút ngày 10/11/2015. Thời điểm đóng thầu: Đúng  9 giờ 00 phút ngày 10/11/2015.

+ Gói thầu số 2: Phát hành HSMT đến  trước 10 giờ 00 phút ngày 10/11/2015. Thời điểm đóng thầu: Đúng  10 giờ 00 phút ngày 10/11/2015.

+ Gói thầu số 4: Phát hành HSMT đến  trước 14 giờ 00 phút ngày 10/11/2015. Thời điểm đóng thầu: Đúng  14 giờ 00 phút ngày 10/11/2015.

+ Gói thầu số 5: Phát hành HSMT đến  trước 15 giờ 00 phút ngày 10/11/2015. Thời điểm đóng thầu: Đúng  15 giờ 00 phút ngày 10/11/2015.

+ Gói thầu số 6: Phát hành HSMT đến n trước 16 giờ 00 phút ngày 10/11/2015. Thời điểm đóng thầu: Đúng  16 giờ 00 phút ngày 10/11/2015.

- Lễ mở thầu sẽ được tổ chức công khai và bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu tại Cục CNTT- Tổng cục Thuế - Tầng 9 Tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội.

Cục CNTT- Tổng cục Thuế  kính mời Đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự buổi mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)