Gia hạn gói thầu Nhà để xe cho cán bộ, công chức và người nộp thuế

Cục Thuế tỉnh Sơn La thông báo gia hạn gói thầu "Nhà để xe cho cán bộ, công chức và người nộp thuế".

Cục Thuế tỉnh Sơn La đã mời thầu với những nội dung như sau:

- Tên gói thầu: Nhà để xe cho cán bộ, công chức và người nộp thuế đến giao dịch tại cơ quan Thuế. (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

- Tên dự án: Nhà để xe cho cán bộ, công chức và người nộp thuế đến giao dịch tại cơ quan Thuế.

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí Ngân sách tỉnh giao năm 2014 theo Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Sơn La.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT từ 8 giờ, ngày 14 tháng 11 năm 2014 đến trước 9 giờ, ngày 25 tháng 11 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Hành chính quản trị tài vụ - Ấn chỉ - Cục Thuế tỉnh Sơn La. Điện thoại: 0223 859 784.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000,0 đồng (Một triệu đồng).

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Hành chính quản trị tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Sơn La. Điện thoại: 0223 859 784.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 25 tháng 11 năm 2014.

- Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng chẵn).

- Hình thức bảo đảm: Bằng tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 25 tháng 11 năm 2014, tại Cục Thuế tỉnh Sơn La.

Thông tin được đăng tải trên Báo Đấu thầu số 223 (ngày 07/11/2014).

Nay xin thay đổi như sau:

- Bán hồ sơ mời thầu bắt đầu từ 8 giờ 00 ngày 25 tháng 11 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp hồ sơ dự thầu: Trước 14 giờ 00 phút ngày 09 tháng 12 năm 2014.

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 12 năm 2014.

- Thời gian mở hồ sơ dự thầu: 14 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 12 năm 2014.

(Các thông tin khác vẫn giữ nguyên).

Cục Thuế tỉnh Sơn La xin thông báo đến các nhà thầu quan tâm.

(eFinance)