Gia hạn gói thầu phát triển hệ thống quản lý kiểm soát thanh toán vốn đầu tư

Ban Quản lý dự án Dự án Phát triển hệ thống quản lý kiểm soát thanh toán vốn đầu tư gia hạn gói thầu Tư vấn lập thiết kế thi công và dự toán, tổng dự toán dự án Phát triển hệ thống quản lý kiểm soát thanh toán vốn đầu tư trên mạng diện rộng.

Ban Quản lý dự án Dự án Phát triển hệ thống quản lý kiểm soát thanh toán vốn đầu tư trên mạng diện rộng đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo gia hạn thông tin đã đăng tải với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Tư vấn lập thiết kế thi công và dự toán, tổng dự toán dự án Phát triển hệ thống quản lý kiểm soát thanh toán vốn đầu tư trên mạng diện rộng.

2. Tên dự án: Phát triển hệ thống quản lý kiểm soát thanh toán vốn đầu tư trên mạng diện rộng.

3. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00, ngày 10 tháng 12 năm 2015 đến trước 9 giờ 00, ngày 30 tháng 12 năm 2015 (trong giờ hành chính).

4. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 30 tháng 12 năm 2015.

Thông tin đã đăng tải trên Báo Đấu thầu số 233 ngày 07 tháng 12 năm 2015).

Nay Ban Quản lý dự án dự án Phát triển hệ thống quản lý kiểm soát thanh toán vốn đầu tư trên mạng diện rộng thông báo gia hạn với nội dung như sau:

- Thời gian tiếp tục bán HSMT: Đến trước 9 giờ 00 phút ngày 12/01/2016 (trong giờ hành chính).

- Thời gian đóng thầu: 9 giờ 00 phút ngày 12/01/2016.

- Thời điểm mở thầu: 9 giờ 15 phút ngày 12/01/2016.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ 15 phút (giờ Việt Nam) ngày 12/01/2016, tại Phòng họp tầng 5, Trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi).

(eFinance)