Gia hạn gói thầu sửa xe ô tô 84E - 0464

Kho bạc Nhà nước Trà Vinh gia hạn gói thầu "Sửa xe ô tô 84E - 0464".

Kho bạc Nhà nước Trà Vinh đã mời thầu với nội dung:

Gói thầu: Sửa xe ô tô 84E - 0464.

Thuộc dự tóan: Sửa xe ô tô 84E - 0464.

Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Vào 08 giờ, ngày 08 tháng 04 năm 2015 đến trước 14 giờ, ngày 17 tháng 4 năm 2015, trong giờ hành chính.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 14 giờ, ngày 17 tháng 04 năm 2015.

Thông tin đăng tải trên Báo đấu thầu số 59 (ngày 01/4/2015).

Nay xin thay đổi:

Thời gian phát hành HSYC chào hàng: đến trước 14 giờ, ngày 27 tháng 04 năm 2015, (trong giờ hành chính).

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 14 giờ, ngày 27 tháng 04 năm 2015.

(Các thông tin khác giữ nguyên)

(eFinance)