Gia hạn gói thầu Thuê dịch vụ bảo hành mở rộng thiết bị TNCN

(eFinance Online) - Tổng cục Thuế gia hạn gói thầu Thuê dịch vụ bảo hành mở rộng thiết bị TNCN (PIT) trong 2 năm.

- Tên Bên mời thầu: Tổng cục Thuế.

- Tên gói thầu: Thuê dịch vụ bảo hành mở rộng thiết bị TNCN (PIT) trong 2 năm.

- Tên dự án: Thuộc kế hoạch mua sắm CNTT năm 2016.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.

Đã đăng tải trên trang Thông tin điện tử (Website) Bộ Tài chính, cụ thể:

- Thời gian bán HSMT: Từ ngày 30/6/2016 đến trước thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

- Địa điểm bán HSMT: Tổng cục Thuế, Tầng 9 tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội.

- Số điện thoại: 043.7689679; Fax: 043.7689744.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

- Địa chỉ nhận HSDT: Tổng cục Thuế, Tầng 9 tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 09h00 ngày 22/7/2016.

Nay Tổng cục Thuế thông báo gia hạn với nội dung như sau:

- Gia hạn thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Đến trước 09 giờ 00 phút ngày 4/8/2016. Thời điểm đóng thầu là đúng 09 giờ 00 phút ngày 4/8/2016.

- Lễ mở thầu sẽ được tổ chức công khai và bắt đầu vào hồi 09 giờ 15 phút ngày 4/8/2016 tại Tổng cục Thuế - Tầng 9 Tòa nhà số 18 Tam Trinh, Hà Nội.

Tổng cục Thuế kính mời Đại diện các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự buổi mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)