Gia hạn gói thầu thuê tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế thi công và tổng dự toán

Cục CNTT & Thống kê Hải quan thông báo gia hạn gói thầu "Thuê tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế thi công và tổng dự toán".

- Tên Bên mời thầu: Cục CNTT & Thống kê Hải quan.

- Tên gói thầu: Thuê tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, lập thiết kế thi công và tổng dự toán đối với Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý điều hành để triển khai bộ phận trợ giúp (Help-Desk) tại Trung tâm quản lý vận hành hệ thống CNTT của Tổng cục Hải quan phục vụ triển khai hệ thống VNACCS/VCIS và các hệ thống ứng dụng CNTT tập trung ngành Hải quan.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ ngày 07/11/2014 đến trước 9h00 ngày 27/11/2014 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 27/11/2014.

- Thời điểm mở thầu: 9h30 ngày 27/11/2014.

- Đã đăng tải trên báo Đấu thầu số 220 (ngày 04/11/2014).

Nay xin gia hạn:

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: đến trước 9h00 ngày 08/12/2014.

- Thời điểm đóng thầu: 9h00 ngày 08/12/2014.

- Thời điểm mở thầu: 9h30 ngày 08/12/2014.

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi).

(eFinance)