Gia hạn gói thầu Tư vấn giám sát thi công dự án Hệ thống lưu trữ và sao lưu tập trung

Cục Công nghệ Thông tin - Kho bạc Nhà nước (KBNN) gia hạn gói thầu Tư vấn giám sát thi công dự án Hệ thống lưu trữ và sao lưu tập trung KBNN.

- Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ Thông tin - KBNN.

- Tên gói thầu: Tư vấn giám sát thi công dự án Hệ thống lưu trữ và sao lưu tập trung KBNN.

- Tên dự án: Hệ thống lưu trữ và sao lưu tập trung KBNN.

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí Quỹ phát triển hoạt động ngành.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 00 phút, ngày 29/10/2014 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 18/11/2014.

- Địa điểm bán HSMT: Phòng số 707, Trụ sở KBNN (Phòng Quản lý dự án - Cục Công nghệ Thông tin) Số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội. Điện thoại số:  04 6276 4300 (88351);  Số fax: 04 6276 4364.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/01 bộ.

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng họp tầng 5, Trụ sở KBNN, số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 18/11/2014.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 15 phút (giờ Việt Nam) ngày 18/11/2014, tại Phòng họp tầng 5, Trụ sở KBNN, số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội. 

Nay gia hạn thời điểm đóng thầu, mở thầu đối với gói thầu: Tư vấn giám sát thi công dự án Hệ thống lưu trữ và sao lưu tập trung KBNN cụ thể như sau:

+ Thời gian đóng thầu đến 09 giờ 00 phút ngày 26/11/2014.

+ Thời điểm mở thầu: 09 giờ 15 phút ngày 26/11/2014.

+ Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 09 giờ 15 phút (giờ Việt Nam) ngày 26/11/2014, tại Phòng họp tầng 5, Trụ sở KBNN, số 32 Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội.

Cục Công nghệ Thông tin - KBNN kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

(eFinance)