"Hỗ trợ hệ thống cấp mã xác thực OTP cho ứng dụng Quản lý Văn bản và điều hành"

Cục Tin học và Thống kê tài chính mời thầu Hỗ trợ hệ thống cấp mã xác thực OTP cho ứng dụng Quản lý Văn bản và điều hành.

Tên bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04.22202828; Fax: 04.22208091.

Email: tranvietlinh@mof.gov.vn.

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Hỗ trợ hệ thống cấp mã xác thực OTP cho ứng dụng Quản lý Văn bản và điều hành.

- Loại gói thầu: Phi tư vấn.

- Nội dung chính của gói thầu: Hỗ trợ hệ thống cấp mã xác thực OTP cho 200 người sử dụng ứng dụng Quản lý Văn bản và điều hành.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

5. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 3 năm 2016 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 4 năm 2016.

6. Địa điểm phát hành HSMT: phòng 215 trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, số 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: 04 2220 2828.

Fax: 04 2220 8091.

Email: tranvietlinh@mof.gov.vn.

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

8. Bảo đảm dự thầu:

- Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn).

- Đồng tiền sử dụng: đồng Việt Nam

- Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

9. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 4 năm 2016.

10. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 4 năm 2016.

(eFinance)