Hủy gói thầu In, cung cấp sách nghiệp vụ Hải quan năm 2016

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan thông báo hủy gói thầu: In, cung cấp sách nghiệp vụ Hải quan năm 2016 cho Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo hủy thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: In, cung cấp sách nghiệp vụ Hải quan năm 2016 cho Tổng cục Hải quan.

2. Tên dự án: Mua sắm thường xuyên.

3. Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: Từ ngày 25/3/2016 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 05/04/2016 (trong giờ hành chính).

4. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 05/04/2016.

Thông tin đã đăng tải trên Báo Đấu thầu số 52 (ngày 22/03/2016).

Nay Tổng cục Hải quan thông báo hủy với nội dung như sau:

Hủy gói thầu In, cung cấp sách nghiệp vụ Hải quan năm 2016 cho Tổng cục Hải quan.

(eFinance)