Hủy thầu cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng 250KVA

Cục Thuế tỉnh Kon Tum thông báo hủy thầu "Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng 250KVA".

Cục Thuế tỉnh Kon Tum đã đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng 250KVA.

- Tên dự án: Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Kon Tum.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 08 tháng 06 năm 2015 đến 14 giờ 00 ngày 29 tháng 06 năm 2015 (trong giờ hành chính).

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 29 tháng 06 năm 2015.

Nay Cục Thuế tỉnh Kon Tum thông báo hủy với nội dung như sau:

- Theo quyết định số 4459/QĐ-CT ngày 31/07/2015 của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng 250KVA thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Kon Tum. Với kết quả đấu thầu được phê duyệt tại quyết định này thì không có nhà thầu nào trúng thầu, do tất cả hồ sơ dự thầu của nhà thầu tham dự không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của hồ sơ mời thầu.

Vì vậy Cục Thuế tỉnh Kon Tum là bên mời thầu gói thầu nêu trên thông báo huỷ thầu theo quy định tại Điểm 1, Điều 17, Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và tiến hành tổ chức đầu thầu lại theo quy định.

(eFinance)