In phong bì cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.thông báo kế hoạch gói thầu In phong bì cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 8, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại/Fax: 02193.860.689, Fax: 02193.866.637.

2. Tên dự án:  

3. Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu số: 168/QĐ-HQHG ngày 22/04/2016 của Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

4. Chủ đầu tư: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

5. Tổng mức đầu tư: 61.970.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi mốt triệu chín trăm bảy mươi nghìn).

Nội dung của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

 

STT

 

Tên gói thầu

Giá gói thầu (1.000 đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

In phong bì cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

61.970

NSNN

Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 04/2016

Trọn gói

15 ngày

(eFinance)