In tờ rơi tuyên truyền công tác hải quan

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi thông báo kế hoạch gói thầu In tờ rơi tuyên truyền công tác hải quan.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

  - Địa chỉ: Số 02 Trương Quang Giao, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

  - Điện thoại: 055.3720179; Fax: 055.3817775.

  2. Tên dự án: In tờ rơi tuyên truyền công tác Hải quan.

  3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 168/QĐ-HQQNg ngày 22/7/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

  4. Chủ đầu tư : Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

  5. Tổng giá trị các gói thầu: 54.000.000 đồng (Năm mươi bốn triệu đồng chẵn).

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:  

Số TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

In tờ rơi tuyên truyền công tác hải quan

54.000.000

Vốn NSNN

Chỉ định thầu

Tháng 8/2016

Trọn gói

5 ngày

Tổng cộng

54.000.000

(eFinance)