KBNN Đăk Nông gia hạn gói thầu cung cấp trang phục năm 2014 cho công chức

Kho bạc Nhà nước Đăk Nông gia hạn gói thầu Cung cấp trang phục năm 2014 cho công chức.

- Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Đăk Nông.

- Tên gói thầu: Cung cấp trang phục năm 2014 cho công chức Kho bạc Nhà nước Đắk Nông.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 23 tháng 7 năm 2014.

- Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30, ngày 23 tháng 7 năm 2014.

- Thông báo mời thầu trên Báo đấu thầu số 137 (ngày 10/7/2014); số 138 (ngày 11/7/2014); số 139 (ngày 12/7/2014).

Nay xin gia hạn:

- Thời gian tiếp tục phát hành HSYC từ 9 giờ, ngày 25 tháng 7 năm 2014 đến trước 9 giờ ngày 01 tháng 8 năm 2014.

- Thời điểm đóng thầu được gia hạn đến: 9 giờ ngày 01 tháng 8 năm 2014.

- Thời điểm mở thầu được gia hạn đến: 9 giờ 30 ngày 01 tháng 8 năm 2014.

Các thông tin khác được giữ nguyên.

(eFinance)