KBNN Hà Giang mời thầu cung cấp 03 bộ thiết bị âm thanh hội trường

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Giang sẽ tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu "Cung cấp 03 bộ thiết bị âm thanh hội trường".

1. Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Hà Giang.

2. Tên gói thầu: "Cung cấp 03 bộ thiết bị âm thanh hội trường Kho bạc Nhà nước Hà Giang”.

3. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí Quỹ Phát triển hoạt động ngành năm 2014.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Thời gian Phát hành hồ sơ yêu cầu: Từ 08h00 ngày 18 tháng 9 năm 2014 đến trước 09 giờ 00 phút ngày 26 tháng 9 năm 2014.

6. Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính Quản trị - Kho bạc Nhà nước Hà Giang - Số 388A đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang.

Điện thoại: 02193 863 727. Fax: 02193 866 412.

7. Thời hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 9h00’, ngày 26/9/2014 tại Phòng Hành chính Quản trị - Kho bạc Nhà nước Hà Giang - Số 388A đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang.

(eFinance)