KBNN Khánh Hòa mời thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc

Mời thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc xây dựng trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa.

1. Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa (Bên mời thi tuyển) chuẩn bị tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình: Xây dựng trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa. Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa xin mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia thi tuyển.

2. Các tổ chức, cá nhân có thể tìm hiểu thông tin và Hồ sơ mời thi tuyển (phát hành miễn phí) tại Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa - Số 26 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Thời gian phát hành Hồ sơ mời thi tuyển từ ngày 04/8/2015 đến trước 16h00 ngày 24/8/2015 (trong giờ làm việc hành chính).

Chốt danh sách các đơn vị tham gia thi tuyển vào lúc 16h00 ngày 24/8/2015.

3. Thời gian nộp hồ sơ dự thi trước 16h00 ngày 24/8/2015 (trong giờ làm việc hành chính).

Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ dự thi: Phòng Hành chính - Quản trị Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa - Số 26 Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: 058.3.526842

* Lưu ý:

- Đại diện đến nhận hồ sơ mời thi tuyển phải có giấy giới thiệu của đơn vị và đơn đăng ký thi tuyển.

- Đại diện tổ chức đến nộp Hồ sơ dự thi phải có giấy giới thiệu, đồng thời ký xác nhận vào biên bản giao nhận Hồ sơ do Bên mời thi tuyển lập.

(eFinance)