KBNN Lâm Đồng mời thầu mua sắm khung kệ sắt đơn đa năng 07 tầng

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Lâm Đồng sẽ tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu "Mua sắm khung kệ sắt đơn đa năng 07 tầng cho KBNN Lâm Đồng năm 2014". 

- Tên Bên mời thầu: KBNN Lâm Đồng.

- Tên gói thầu: Mua sắm khung kệ sắt đơn đa năng 07 tầng cho KBNN Lâm Đồng năm 2014.

- Tên dự án: Mua sắm khung kệ sắt đơn đa năng 07 tầng cho KBNN Lâm Đồng năm 2014.

- Nguồn vốn: Kinh phí KBNN cấp năm 2014.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 13/06/2014 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 20/06/2014 (trong giờ hành chính);

- Địa chỉ phát hành: Phòng Hành chính - Quản trị, KBNN Lâm Đồng, số 21 A đường Trần Phú TP. Đà Lạt - Lâm Đồng, Điện thoại: 063.3820640, Fax 063.3532195;

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 9 giờ 00, ngày 20/06/2014.

(eFinance)