KBNN Phú Thọ mời thầu cung cấp và lắp đặt điều hòa nhiệt độ

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Phú Thọ sẽ tổ chức chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu "Cung cấp và lắp đặt điều hòa nhiệt độ".

- Tên Bên mời thầu: KBNN Phú Thọ.

- Tên gói thầu: Cung cấp và lắp đặt điều hòa nhiệt độ tại KBNN Phú Thọ thuộc dự toán mua sắm tài sản năm 2014.

- Tên dự án: Mua sắm tài sản để duy trì hoạt động thường xuyên năm 2014 tại KBNN Phú Thọ.

- Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động ngành năm 2014.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 8h00 ngày 19/9/2014 đến 8h00 ngày 26/9/2014 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm phát hành: Phòng Hành chính - Quản trị thuộc Kho bạc Nhà nước Phú Thọ, Số 7 đ­ường Trần Phú - Ph­ường Gia Cẩm - TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ, điện thoại 02103846213, fax 02103846213.

- Giá bán 1 bộ HSYC: 500.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm ngàn đồng chẵn).

- Hạn cuối tiếp nhận Hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 8 giờ 00 ngày 26 tháng 9 năm 2014 tại Phòng Hành chính - Quản trị thuộc KBNN Phú Thọ, Số 7 đư­ờng Trần Phú - Phư­ờng Gia Cẩm - TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

(eFinance)