KBNN Tiền Giang gia hạn gói thầu thiết bị công nghệ thông tin

Kho bạc Nhà nước (KBNN) Tiền Giang thông báo gia hạn gói thầu "Thiết bị công nghệ thông tin".

Kính gửi: DNTN Máy Tính Duy Thảo; Công ty TNHH TM DV Tin học Thi Trần; DNTN TM và DV máy văn phòng Phú Lợi; Công ty TNHH Sao Nam Tiền Giang.

KBNN Tiền Giang có tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu gói thầu: Thiết bị công nghệ thông tin.

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ - KBTG ngày 10/10/2014 của Giám đốc KBNN Tiền Giang về việc phê duyệt Sửa đổi hồ sơ yêu cầu (gia hạn thời gian đóng thầu) gói thầu Thiết bị công nghệ thông tin thuộc Kế hoạch sử dụng quỹ phát triển hoạt động ngành năm 2014.

Nay KBNN Tiền Giang thay đổi thời điểm đóng thầu là đến 09 giờ 00 phút ngày 17/10/2014 (được đăng trên trang thông tin điện tử báo đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư với số TBMT là 20140903770-00).

KBNN Tiền Giang xin thông báo đến các nhà thầu đã mua hồ sơ yêu cầu gói thầu: Thiết bị công nghệ thông tin được biết và cùng nhau thực hiện đúng qui định.

(eFinance)