Kế hoạch gói thầu Lắp đặt máy phát điện

(eFinance Online) - Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa thông báo kế hoạch gói thầu Lắp đặt máy phát điện.
 
 
 
 
 

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị thông báo: Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa.

- Địa chỉ: 26 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 058.3525005 - 058.3526842.

2. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 1840/QĐ-KBKH ngày 08/12/2016 của Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa.

3. Chủ đầu tư: Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa.

4. Tổng gói thầu: 04 gói thầu.

B. Nội dung của Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện Hợp đồng (từ ngày HĐ có hiệu lực)

1

Lắp đặt máy phát điện 30 KVA cho Kho bạc Nhà nước Vạn Ninh

19.956.200

Nguồn Quỹ PTHĐ ngành KBNN cấp

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 12/2016

Hợp đồng trọn gói

45 ngày

2

Lắp đặt máy phát điện 250 KVA cho Kho bạc Nhà nước Thành phố Nha Trang

48.845.500

Nguồn Quỹ PTHĐ ngành KBNN cấp

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 12/2016

Hợpđồng trọn gói

45 ngày

3

Mua bảo hiểm cháy nổ cho tài sản của Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa

9.248.127

Nguồn kinh phí thường xuyên không giao khoán (QLKH)

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 12/2016

Hợp đồng trọn gói

45 ngày

4

Cung cấp dịch vụ hút hầm vệ sinh cho Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa

22.317.000

Nguồn kinh phí thường xuyên

Chỉ định thầu

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Tháng 12/2016

Hợp đồng trọn gói

45 ngày

 

Cộng

100.366.827

đồng

 

 

 

 

 

(eFinance)