Kết quả gói thầu Cải tạo sửa chữa Kho bạc Nhà nước Trà Lĩnh

(eFinance Online) - Kho bạc Nhà nước Cao Bằng thông báo kết quả gói thầu Cải tạo sửa chữa Kho bạc Nhà nước Trà Lĩnh, Cao Bằng.

Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Cao Bằng.

Địa chỉ: Km5, phường Đề Thám, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Điện thoại: 0263 853317; Fax: 0263 850408.

Đề nghị Báo Đấu thầu, Website Bộ Tài chính, Cổng thông tin Kho bạc Nhà nước Cao Bằng đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau: 

STT

Tên Công trình

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(nghìn đồng)

Giá trúng thầu

(nghìn đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Cải tạo sửa chữa Kho bạc Nhà nước Trà Lĩnh, Cao Bằng

Thi công xây lắp công trình Kho bạc Nhà nước Trà Lĩnh

Số báo 76 ngày 26/4/2016

Đấu thầu rộng rãi

1.213.343

1.209.586

Công ty TNHH 68 Sao Mai

Trọn gói

120 ngày

242/QĐ-KBCB ngày 14/6/2016

(eFinance)