Kết quả gói thầu Cải tạo sửa chữa trụ sở KBNN TP Nha Trang

(eFinance Online) - Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa thông báo kết quả gói thầu Cải tạo sửa chữa trụ sở KBNN TP Nha Trang.

- Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa.

- Địa chỉ: 26 Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: 058.3525005 - 058.3526842; Fax: 0583.523.910.

Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa kính đề nghị Cục Tin học và Thống kê - Bộ Tài chính đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Cải tạo sửa chữa trụ sở KBNN TP Nha Trang

Thiết kế, dự toán công trình cải tạo sửa chữa trụ sở KBNN TP Nha Trang

Chỉ định thầu

10.181.000

10.181.000

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng & Thương mại AMEC

Hợp đồng trọn gói

15 ngày

465/QĐ-KBKH ngày 11/5/2016 của Giám đốc KBNN Khánh Hòa

2

Cải tạo sửa chữa trụ sở KBNN TP Nha Trang

Thẩm tra thiết kế, dự toán công trình cải tạo sửa chữa trụ sở KBNN TP Nha Trang

Chỉ định thầu

4.000.000

4.000.000

Công ty TNHH Anh Vinh

Hợp đồng trọn gói

15 ngày

704/QĐ-KBKH ngày 24/6/2016 của Giám đốc KBNN Khánh Hòa

3

Cải tạo sửa chữa trụ sở KBNN TP Nha Trang

Giám sát thi công công trình cải tạo sửa chữa trụ sở KBNN TP Nha Trang

Chỉ định thầu

8.387.000

8.387.000

Công ty TNHH Xây dựng Kiên Mỹ

Hợp đồng trọn gói

60 ngày

754/QĐ-KBKH ngày 30/6/2016 của Giám đốc KBNN Khánh Hòa

4

Cải tạo sửa chữa trụ sở KBNN TP Nha Trang

Thi công công trình cải tạo sửa chữa trụ sở KBNN TP Nha Trang

Chỉ định thầu

330.338.000

330.338.000

Công ty TNHH Xây dựng Song Tấn

Hợp đồng trọn gói

60 ngày

753/QĐ-KBKH ngày 30/6/2016

của Giám đốc KBNN Khánh Hòa

(eFinance)