Kết quả gói thầu Cung cấp 6.000 tấn muối ăn nhập kho dự trữ quốc gia

(eFinance Online) - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh thông báo kết quả gói thầu Cung cấp 6.000 tấn muối ăn nhập kho dự trữ quốc gia năm 2016 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh.

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh.

- Địa chỉ: số 15 - Nguyễn Sỹ Sách - thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An.

- Điện thoại: 038 3846 071.

- Fax: 038 8601 909.

Đề nghị Website Tổng cục Dự trữ Nhà nước đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên dự án: Cung cấp 6.000 tấn muối ăn nhập kho dự trữ quốc gia năm 2016 tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh.

2. Số thông báo mời thầu: Báo Đấu thầu số 100, ngày 01/6/2016.

3. Giá được duyệt: 14.820.000.000 đồng.

4. Giá trúng thầu: 14.777.000.000 đồng.

5. Nhà thầu trúng thầu: chi tiết các nhà thầu trúng các gói thầu thuộc dự án như sau:

Tên gói thầu

Nhà thầu trúng thầu

Giá phần thầu (đ)

Giá trúng thầu (đ)

Gói thầu số 01: Cung cấp 1.000 tấn muối ăn (loại phơi cát) sản xuất trong nước cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh

Công ty CP muối và thương mại Hà Tĩnh

2.620.000.000

2.614.000.000

Gói thầu số 02: Cung cấp 1.000 tấn muối ăn (loại phơi cát) sản xuất trong nước cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh

Công ty CP Hải Châu

2.620.000.000

2.610.000.000

Gói thầu số 03: Cung cấp 1.000 tấn muối ăn (loại phơi cát) sản xuất trong nước cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh

Công ty CP VISACO

2.620.000.000

2.615.000.000

Gói thầu số 04: Cung cấp 1.000 tấn muối ăn (loại phơi nước) sản xuất trong nước cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh

Tổng công ty lương thực Miền Bắc

2.320.000.000

2.310.000.000

Gói thầu số 05: Cung cấp 1.000 tấn muối ăn (loại phơi nước) sản xuất trong nước cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh

Công ty CP muối và thương mại Nam Định

2.320.000.000

2.313.000.000

Gói thầu số 06: Cung cấp 1.000 tấn muối ăn (loại phơi nước) sản xuất trong nước cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh

Công ty CP muối và thương mại Nghệ An

2.320.000.000

2.315.000.000

Giá trị trúng thầu là giá đã bao gồm toàn bộ các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có); tiêu chuẩn chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối ăn dự trữ quốc gia (QCVN 17: 2014/BTC) được ban hành theo Thông tư số 27/2014/TT-BTC ngày 20/02/2014 của Bộ Tài chính; muối ăn đổ rời, giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho dự trữ quốc gia.

6. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 45 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành nghĩa vụ quy định trong hợp đồng.

8. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 462/QĐ-CDTNT ngày 20/7/2016 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án cung cấp 6.000 tấn muối ăn nhập kho dự trữ quốc gia năm 2016.

(eFinance)