Kết quả gói thầu Cung cấp cartridge máy in, máy fax, mực máy photocopy

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp thông báo kết quả gói thầu Cung cấp cartridge máy in, máy fax, mực máy photocopy năm 2016 cho Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

A. Thông tin chung:

1. Đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

- Địa chỉ: 91 Nguyễn Huệ, P.1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Điện thoại: 067.3851247; Fax: 067.3852004.

2. Tên gói thầu: Cung cấp cartridge máy in, máy fax, mực máy photocopy năm 2016 cho Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 235/QĐ-HQĐT ngày 19/7/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

4. Tên chủ đầu tư/Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp. 

B. Nội dung kết quả lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

Cung cấp cartridge máy in, máy fax, mực máy photocopy năm 2016 cho Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp

Chỉ định thầu rút gọn

93.368.000

93.368.000

CN tại TP. HCM Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT (TP. Hà Nội)

Quyết định số 235/QĐ-HQĐT ngày 19/7/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Tháp

Hợp đồng trọn gói

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

(eFinance)