Kết quả gói thầu Cung cấp dịch vụ gia công, lắp đặt Quày Giao dịch

(eFinance Online) - Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi thông báo kết quả gói thầu Cung cấp dịch vụ gia công, lắp đặt Quày Giao dịch.

Tên bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi.

Địa chỉ: 172 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0553.819.868; Fax: 0553.822.778.

Đề nghị Báo Đấu thầu, Cổng Thông tin điện tử Kho bạc Nhà nước, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Hạng mục công trình: Quày Giao dịch, thuộc dự án: Xây dựng Trụ sở KBNN Trà Bồng - Quảng Ngãi

Cung cấp dịch vụ gia công, lắp đặt Quày Giao dịch

Chỉ định thầu

rút gọn

100.260.000đ

97.252.000đ

Salon Sơn Hà

Hợp đồng trọn gói

20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi công trình hoàn thành

Quyết định số 338/QĐ-KBQN ngày 11/7/2016 do ông Nguyễn Lự - Giám đốc KBNN Quảng Ngãi ký.

(eFinance)