Kết quả gói thầu Cung cấp, lắp đặt máy tính phòng thực hành

(eFinance Online) - Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh thông báo kết quả gói thầu Cung cấp, lắp đặt máy tính phòng thực hành.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

- Địa chỉ: xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

- Điện thoại/Fax/E-mail: 0436.590450.

2. Tên dự án: “Cung cấp, lắp đặt máy tính phòng thực hành” Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp, lắp đặt máy tính phòng thực hành

Chào hàng cạnh tranh thông thường

598.000.000 đ

596.988.000 đ

Công ty Cổ phần giải pháp thông tin và truyền thông

Số 455/QĐ-ĐHTCQTKD ngày 04/8/2016

của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

Hợp đồng trọn gói

20 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

(eFinance)