Kết quả gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị phòng quan sát camera

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan thông báo kết quả gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị phòng quan sát camera tại Cục Hải quan TP Hải Phòng.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 04. 39440833.

- Fax: 04. 39440618.

- Email: phongqlkt.hq@gmail.com.

2. Tên Dự án: Mua sắm thường xuyên.

3. Bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

4. Thời gian đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu: Kể từ ngày 3/7/2016.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Đề nghị quý đơn vị đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đối với nội dung sau:

STT

Tên

gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Cung cấp, lắp đặt thiết bị phòng quan sát camera tại Cục Hải quan TP Hải Phòng

Đấu thầu rộng rãi

13.169.000.000

13.156.868.000

Công ty Cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Hưng Việt

Hợp đồng trọn gói

120 ngày

1815/QĐ-TCHQ ngày 22/6/2016 của Tổng cục trưởng TCHQ

(eFinance)