Kết quả gói thầu Cung cấp máy scan cho Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp thông báo kết quả gói thầu Cung cấp máy scan cho Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp

A. Thông tin chung:

1. Đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

- Địa chỉ: 91 Nguyễn Huệ, P.1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Điện thoại: 067.3851247; Fax: 067.3852004.

2. Tên gói thầu: Cung cấp máy scan cho Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

3. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 220/QĐ-HQĐT ngày 06/7/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

4. Tên chủ đầu tư/Bên mời thầu: Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp.

5. Thời gian đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu: Kể từ ngày 07/7/2016.

B. Nội dung kết quả lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

Cung cấp máy scan cho Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp

Chỉ định thầu rút gọn

22.200.000

22.200.000

Chi nhánh Cần Thơ-Công ty Cổ phần Đầu tư Lê Bảo Minh

Quyết định số 220/QĐ-HQĐT ngày 06/7/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Tháp

Hợp đồng trọn gói

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

(eFinance)