Kết quả gói thầu Cung cấp mũ kê pi, cúc áo và hải quan hiệu

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan thông báo kết quả gói thầu Cung cấp mũ kê pi, cúc áo và hải quan hiệu năm 2016”.

  - Bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

  - Địa chỉ: Lô E3, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

  - Điện thoại: 04.39440833 (số máy lẻ 9427)/ 0982006385.

  - Fax: 0439440618.

  - Email: phongqlkt.hq@gmail.com.

  Đề nghị quý đơn vị đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đối với nội dung sau:

STT

Tên

gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

“Cung cấp mũ kê pi, cúc áo và hải quan hiệu năm 2016”

Đấu thầu rộng rãi trong nước

3.282.500.000

3.147.600.000

Công ty TNHHMTV 19-5 Bộ Công an

Hợp đồng trọn gói

90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực

1717 /QĐ-TCHQ ngày 10/6/2016 của Tổng cục trưởng TCHQ

(eFinance)