Kết quả gói thầu Mua bảo hành mở rộng thiết bị

(eFinance Online) - Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước thông báo kết quả gói thầu Mua bảo hành mở rộng thiết bị và cập nhật phần mềm ATBM trang bị năm 2013 tại TW và KBNN cấp tỉnh 03 năm.

Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

Địa chỉ: 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại/fax/email: Điện thoại 04 62764300 (88529); Fax 04 62764364; Email V11-cntt-kbnn@vst.gov.vn.

Đề nghị Website Bộ Tài chính, Cổng thông tin điện tử KBNN đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: “Mua bảo hành mở rộng thiết bị và cập nhật phần mềm ATBM trang bị năm 2013 tại TW và KBNN cấp tỉnh 03 năm: hệ thống SSL VPN, tường lửa bảo vệ vùng mạng CSDL, giám sát an ninh mạng, kiểm soát virus tầng mạng và quản lý rủi ro bảo mật”.

2. Số thông báo mời thầu: TBMT số 20160408471-00 ngày 21/4/2016, TBMT số 20160408471-01 ngày 22/4/2016.

3. Giá gói thầu: 13.945.686.500 đồng.

4. Giá trúng thầu: Không có.

5. Nhà thầu trúng thầu: Không có.

6. Loại hợp đồng: Không có.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: Không có.

8. Quyết định phê duyệt: Số 86/QĐ-CNTT ngày 30/6/2016 của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin - Kho bạc Nhà nước.

9. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu: Không có.

(eFinance)