Kết quả gói thầu Mua sắm công cụ hỗ trợ năm 2016 cho Tổng cục Hải quan

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan thông báo kết quả gói thầu Mua sắm công cụ hỗ trợ năm 2016 cho Tổng cục Hải quan.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Tổng cục Hải quan.

- Địa chỉ: Lô E3, phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 04. 39440833.

- Fax: 04. 39440618.

- Email: phongqlkt.hq@gmail.com.

2. Tên Dự án: Mua sắm thường xuyên.

3. Bên mời thầu: Tổng cục Hải quan.

4. Thời gian đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu: Kể từ ngày 16/8/2016.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

Đề nghị quý đơn vị đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đối với nội dung sau:

STT

Tên

gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Mua sắm công cụ hỗ trợ năm 2016 cho Tổng cục Hải quan

Đấu thầu rộng rãi

1.035.328.000

612.791.000

Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu, du lịch và đầu tư Hồ Gươm

Hợp đồng trọn gói

90 ngày

2532/QĐ-TCHQ ngày 12/8/2016 của Tổng cục trưởng TCHQ

(eFinance)