Kết quả gói thầu Mua valy thuốc thử nhanh ma túy, tiền chất năm 2016

(eFinance Online) - Cục Hải quan tỉnh Hà Giang thông báo kết quả gói thầu Mua valy thuốc thử nhanh ma túy, tiền chất năm 2016 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Hải quan tỉnh Hà Giang.

- Địa chỉ: Tổ 8 Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

- Điện thoại: 02193.860689, Fax 02193.866637.

2. Tên dự án: Dự toán mua sắm thường xuyên. 

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu: 

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (VNĐ)

Giá trúng thầu (VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu Mua valy thuốc thử nhanh ma túy, tiền chất năm 2016 cho Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Chỉ định thầu rút gọn, trong nước

48.500.000

48.500.000

Viện khoa học hình sự - Tổng Cục cảnh sát – Bộ Công An, (số 99, đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội).

Quyết định số 351/QĐ-HQHG ngày 26/8/2016 của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Hà Giang

Hợp đồng

trọn gói

90 ngày

(eFinance)