Kết quả gói thầu Nâng cấp chương trình Quản lý kho, quỹ Kho bạc Nhà nước

(eFinance Online) - Kho bạc Nhà nước Hà Nội thông báo kết quả gói thầu Nâng cấp chương trình Quản lý kho, quỹ Kho bạc Nhà nước từ phân tán lên mô hình tập trung cấp tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 239 /QĐ-KBHN ngày 04/08/2016 của Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi gói thầu “Nâng cấp chương trình Quản lý kho, quỹ Kho bạc Nhà nước từ phân tán lên mô hình tập trung cấp tỉnh”.

Kho bạc Nhà nước Hà Nội gửi thông báo tới Quý cơ quan nội dung sau:

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

- Địa chỉ:  Số 15 Trần Khánh Dư - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

- Điện thoại: 04. 39336454; fax 04.38243115.

2. Tên gói thầu: “Nâng cấp chương trình Quản lý kho, quỹ Kho bạc Nhà nước từ phân tán lên mô hình tập trung cấp tỉnh”.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

1- Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư BMT Việt Nam.

2- Địa chỉ: Số 82 Linh Lang - Quận Ba Đình - Hà Nội.

3- Giá trúng thầu: 2.416.690.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ bốn trăm mười sáu triệu sáu trăm chín mươi ngàn đồng chẵn).

Giá trên đã bao gồm các loại thuế và chi phí khác.

4- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

5- Thời gian thực hiện hợp đồng: 480 ngày (kể từ ngày ký).

(eFinance)